Laboratorní zpracování a analýzy keramiky/Pottery analysis


Keramika tvoří největší část nálezů získávaných z archeologických výzkumu. Ačkoliv se názory na její chronologickou citlivost mohou různit, jisté je, že patří mezi nejběžněji využívané datační opory. Podrobný rozbor keramických nálezů usnadňuje jednak orientaci v archeologicky zkoumané ploše a datování jednotlivých kontextů, ale zejména vypovídá o každodenním životě člověka v minulosti. Pečlivá deskripce keramického materiálu může také přinést informace o způsobech utváření keramiky, o změnách v keramickém produkci, o způsobech nakládání s odpadem, o stravovacích návycích či o struktuře obchodních vztahů mezi jednotlivými lidskými sídlišti/městy.

V rámci laboratorního zpracování provádíme základní mytí keramického (i nekeramického materiálu), standardně i jeho uložení do nových a popsaných sáčků ("přesáčkování"), dále pak základní roztřídění (typické/atypické zlomky apod.) a popis (keramika, keramika kamnářská, keramika technická, keramická plastika, dlaždice, prejzy ad.), a následně také zápis do dodané či námi připravené databáze.

V rámci deskripce keramického materiálu dodržujeme standardní postup: makroskopický popis a třídění keramického materiálu, fotografická dokumentace, datace keramického materiálu, zasazení souboru do daného (historického a archeologického) kontextu, zpracování odborného posudku, příprava textu k publikování v odborném periodiku.


Referenční zakázky

  • Základní laboratorní ošetření, třídění keramických nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalého kláštera v Plasích: "Prelatura - jímka 2017"/Národní památkový ústav územní odb. pracoviště v Plzni
  • Odborné zpracování keramického materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalého kláštera v Plasích: "Prelatura - jímka 2017"/Národní památkový ústav územní odb. pracoviště v Plzni
  • Základní laboratorní ošetření, třídění nálezů z výzkumu obchvatu Slaný - Velvary/Česká společnost archeologická, o.p.s.
  • Základní laboratorní ošetření, třídění a inventarizace keramických nálezů z výzkumu v Truhlářské ulici v Praze/Česká společnost archeologická, o.p.s.
  • Základní laboratorní ošetření a inventarizace keramických nálezů z výzkumu v Zenklově ulici v Praze/Česká společnost archeologická, o.p.s.

Laboratorní zpracování keramiky


Publikační výstupy: 


Další služby