Analýza keramiky


Keramika tvoří největší část nálezů získávaných z archeologických výzkumů. Ačkoliv se názory na její chronologickou citlivost mohou různit, jisté je, že patří mezi nejběžněji využívané datační opory. Podrobný rozbor keramických nálezů usnadňuje jednak orientaci v archeologicky zkoumané ploše a datování jednotlivých kontextů, ale zejména vypovídá o každodenním životě člověka v minulosti. Pečlivá deskripce keramického materiálu může také přinést informace o způsobech utváření keramiky, o změnách v keramickém produkci, o způsobech nakládání s odpadem, o stravovacích návycích či o struktuře obchodních vztahů mezi jednotlivými lidskými sídlišti/městy.

V rámci deskripce keramického materiálu dodržujeme standardní postup: makroskopický popis a třídění keramického materiálu, fotografická dokumentace, datace keramického materiálu, zasazení souboru do daného (historického a archeologického) kontextu, zpracování odborného posudku, příprava textu k publikování v odborném periodiku.


Vybrané referenční zakázky

  • Odborné zpracování keramických nálezů za účelem vytvoření odborné publikace ze záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalého kláštera v Plasích: "Prelatura - jímka 2017"/Národní památkový ústav územní odb. pracoviště v Plzni (2019–2021); zkrácená podoba zprávy po potřeby webové prezentace: https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/cim-se-zabyvame/archeologie/archeologicke-vyzkumy/plasy-jimka/jimka-6-dil
  • Zpracování keramických nálezů pro potřeby nálezové zprávy: výzkum v Zenklově ulici v Praze/Česká společnost archeologická, o.p.s. (2020)
  • Zpracování keramických nálezů a publikace v odborném periodiku: výzkum Starého Místa u Jičína/Regionální muzeum a galerie v Jičíně (2014)
  • Odborné zpracování novověkých květináčů v rámci projektu Valdštejn: výzkum Valdštejnského casina u Jičína/Regionální muzeum a galerie v Jičíně (2011)

Vybrané publikační výstupy: 

  • Matějková, K. - Novák, R. 2014: Soubor keramiky z raného a vrcholného středověku ze Starého Místa u Jičína, Archeologie ve středních Čechách 18/1, 319–349.

  • Matějková, K. - Svobodová, L. 2017: Keramika zahrady valdického letohrádku, 577-580; In: Uličný, P. a kol., Architektura Albrechta z Valdštejna. Italská stavební kultura v Čechách 1600-1630. Praha.

  • Matějková, K. 2021: Zpráva o zpracování keramického souboru ze záchodové jímky prelatury kláštera v Plasech, nepublikovaná zpráva, ulož. v archivu CZ-DEAN z. ú. 

  • Matějková, K. 2023: Post-medieval pottery from the Plasy monastery near Pilsen: regional production and imports, EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2022, Archaeopress, v tisku.