Geochemická analýza

Fosfátová půdní analýza je využívána k výzkumu hrobových nálezů: kromě prospekce pohřebišť ji lze využít i k detekci totálně rozložených či druhotně přemístěných pozůstatků, čehož může být využito jako podpůrné evidence při zkoumání variability pohřebního ritu.

Kolorimetrie bývá často preferována jako prostředek pro stanovení vyextrahovaných fosfátů. Metodika je většinou založena na metodě Murphyho a Rileyho (1962). Po přidání reagentu dojde v kyselém prostředí k vyvinutí modře zbarveného molybdofosforového komplexu, jehož barevná intenzita odpovídá množství vyextrahovaného P. Kolorimetr (spektrofotometr, fotokolorimetr) pak měří objem světla, který každý vzorek absorbuje (bezrozměrná veličina absorbance), nebo transmituje (bezrozměrná veličina transmitance) při světle o specifické vlnové délce. Obsah fosfátů je pak vypočítán podle kalibrační křivky, která je stanovena měřením vzorků o známé koncentraci P.

Analýza je prováděna na přístroji Enviromental testing Photometr HI 83206 od firmy Hanna Instruments.Referenční zakázky

  • Geochemie hrobů z lokality Pohansko u Břeclavi/Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
  • Fosfátová půdní analýza (vzorky ze ZAV 1/16 Slaný/Velvary)/Česká společnost archeologická, o.p.s.